เพราะอะไร ผู้จัดการจึงต้องฝึกทักษะการโค้ช

เพราะอะไร ผู้จัดการต้องฝึกทักษะการโค้ช ?

จากรายงานการสำรวจผลการโค้ชของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (source: ICF Global Coaching Client Study) พบว่า ทักษะการโค้ช (Coaching Skills) เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาบุคคลากรมากขึ้นๆ เพราะ 99% ของพนักงานที่ได้รับการโค้ชจากหัวหน้างาน มีความพึงพอใจกับการโค้ช มากกว่า 70% ของผู้ที่ได้รับการโค้ช มีผลการปฎิบัติงานดีขึ้น (Improved  work performance) มีทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และ 80% มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น 

 

Visitors: 33,582