Coaching Skills for Managers & Leaders : Leading Your Performance & Team for Success

หลักสูตรฝึกทักษะการโค้ชที่จะติดปีกให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้นำ หัวหน้างานในองค์กรของคุณ 
ได้ดึงศักยภาพของตนเองและทีมงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรแบบก้าวกระโดด 
เพิ่มผลการปฎิบัติงานของตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความผูกพันเชิงบวกต่อองค์กรอีกด้วย
 
ทำไมผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้นำ หัวหน้างาน ต้องมีทักษะการโค้ช ?
จากรายงานการสำรวจ CEO มากกว่า 1,000 คน ของ Global Leadership Forecast ในปัจจุบันพบว่า Top 2 Leadership Skills by Management Level 
2 ทักษะสำคัญที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ทุกระดับต้องมี คือ ทักษะการโค้ช (Coaching Skills) และ ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
 
Coaching คืออะไร ? 
โค้ชชิ่งหรือกระบวนการโค้ช คือ การที่ “โค้ช” ใช้กระบวนการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ “ผู้รับการโค้ช” (เรียกว่า โค้ชชี่) 
ได้จุดประกายความคิด เกิดการตระหนักรู้ ค้นพบคำตอบหรือทางเลือกใหม่ๆด้วยตัวเอง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ (Motivation) 
หรือมีแรงผลักดันภายใน (Passion) ที่จะดึงศักยภาพและความสามารถของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ โดยก้าวข้ามอุปสรรค ความกังวลต่างๆ ที่เคยมี
 
2Pa Consulting & Coaching Academy สถาบันการเรียนรู้ทูป้า ขอเสนอโปรแกรมการพัฒนาตนเอง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้นำ หัวหน้างาน ให้สามารถใช้ทักษะการโค้ช ด้วย Workshop ที่คุณจะได้เรียนรู้ 10 ทักษะการโค้ชที่สำคัญ ได้แก่ :-
 
 1. เข้าใจความหมายของการโค้ช (Coaching) ที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก ตามหลักของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation : ICF) ซึ่งเป็นองค์กรการโค้ชที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 2. รู้จักรูปแบบเครื่องมือการบริหารคน ตามหลัก TAPS model 
 3. เข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ Learning Journey - J model ที่มีผลต่อความสำเร็จไปสู่เป้าหมาย
 4. เรียนรู้ Growth Mindset ที่สำคัญในการพัฒนาตนเองและการเป็นผู้บริหารขององค์กร และ Fixed Mindset ที่ทำให้คุณไม่ก้าวหน้าในชีวิต
 5. หลักการตั้งเป้าหมายอย่างไรให้สำเร็จด้วย SMART Goal
 6. ทักษะการสื่อสารที่สำคัญ เพื่อสร้างสัมพันธ์เชิงลึก (Communication Skills for Rapport Building)
 7. การสร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเอง ผ่านการเข้าใจและรู้จักตัวตนที่อยู่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็ง (Self-Personnal Exploration – Deep Dive under Iceberg)  
 8. ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening Skills) : ฟังแบบโค้ช ต้องฟังอะไร ฟังอย่างไรให้ได้ยินสิ่งที่ผู้รับการโค้ชไม่ได้พูดออกมา และอุปสรรคที่มีต่อการฟัง
 9. เทคนิคการถามเพื่อกระตุ้นความคิด (Asking Questions Techniques) : โค้ชต้องถามอย่างไร ให้ผู้รับการโค้ชเกิดความคิด ก้าวข้ามอุปสรรค และลงมือทำ
 10. เทคนิคการโค้ชเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ด้วย GROW Model เพื่อช่วยดึงศักยภาพทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ทำให้มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิต
 
ผลลัพธ์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับจากหลักสูตรนี้
 •  เป็นผู้บริหารที่เข้าใจตนเอง เข้าใจทีมงาน ปรับมุมมองไปในทางบวกมากขึ้น มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน พร้อมเป็นนักพัฒนาคนที่ยอดเยี่ยม
 •  จุดประกายความคิดสร้างแรงจูงใจทางบวกให้ทีมงาน ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้งานเดินไปข้างหน้าได้
 •  เรียนรู้การฟัง การใช้คำถาม สร้างการตระหนักรู้  เปิดรับโอกาสใหม่ๆ เพื่อดึงศักยภาพของตนเองและทีมงานออกมาให้มากที่สุด 
 •  มีทิศทางในการพัฒนาตนเองและทีมงานที่ชัดเจน ด้วย GROW Model เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างยั่งยืน
 •  สร้างความผูกพันองค์กร (Engagement) ช่วยให้ทีมทำงานอย่างมีเป้าหมาย มีความสุขและเต็มใจทำ  
 •  นำเทคนิคในหลักสูตรนี้ไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง และสร้างการเปลี่ยนแปลงของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
หลักสูตรนี้ เหมาะกับสำหรับ
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้นำ หัวหน้างาน ที่ต้องการนำทักษะการโค้ชไปใช้ในการทำงานในองค์กรและการใช้ชีวิต
 • ผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ที่เพิ่งได้รับการโปรโมท 
 • Talents ที่เตรียมพร้อมเพื่อโปรโมทเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
 
รายละเอียดหลักสูตร 2 วัน เน้นปฎิบัติฝึการโค้ช 70% บรรยาย 30% 
** ค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
สอบถามเพิ่มเติม Line@ : @2pacoaching 
โทร. 081-644-9508
Visitors: 23,133