Coaching for Success : Leading Your Performance & Team

22หลักสูตรฝึกทักษะการโค้ชที่จะติดปีกให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานในองค์กรของคุณ 
ได้ดึงศักยภาพของตนเองและทีมงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรแบบก้าวกระโดด 
เพิ่มผลการปฎิบัติงานของตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความผูกพันเชิงบวกต่อองค์กรอีกด้วย

ทำไมผู้จัดการต้องมีทักษะการโค้ช ?
จากรายงานการสำรวจ CEO มากกว่า 1,000 คน ของ Global Leadership Forecast ในปัจจุบันพบว่า Top 2 Leadership Skills by Management Level 
สองทักษะสำคัญที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ทุกระดับต้องมี คือ ทักษะการโค้ช (Coaching Skills) และ ทักษะการสื่อสาร

Coaching คืออะไร ? 
โค้ชชิ่งหรือกระบวนการโค้ช คือ การที่ “โค้ช” ใช้กระบวนการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ “ผู้รับการโค้ช” (เรียกว่า โค้ชชี่) 
ได้จุดประกายความคิด เกิดการตระหนักรู้ ค้นพบคำตอบหรือทางเลือกใหม่ๆด้วยตัวเอง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ (Motivation) 
หรือมีแรงผลักดันภายใน (Passion) ที่จะดึงศักยภาพและความสามารถของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ โดยก้าวข้ามอุปสรรค ความกังวลต่างๆ ที่เคยมี

ดังนั้น จึงขอเสนอโปรแกรมการพัฒนาผู้นำให้สามารถใช้ทักษะการโค้ช ด้วย Workshop ที่ทำให้ผู้จัดการได้ “ฟัง-คิด-ถาม” แบบโค้ช 
และเรียนรู้ 8 ทักษะการโค้ชที่สำคัญ ได้แก่ :-

1. เรียนรู้ Mindset ที่สำคัญของการเป็นโค้ช และ Mistakes ที่ทำให้การโค้ชไม่สำเร็จ
2. ทักษะการสื่อสารที่สำคัญสำหรับการโค้ช (Communication Skills used in Coaching)
3. การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการโค้ช (How to Build Trust) 
4. เข้าใจ รู้จักตัวตน ผ่านการสำรวจทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง (Self-Personnal Exploration – Deep Dive under Iceberg)  
5. การฟังแบบโค้ช  (Listen like a Coach) : โค้ชฟังอะไร ฟังอย่างไรให้ได้ยินสิ่งที่ผู้รับการโค้ชพูดและไม่ได้พูดออกมา 
6. การคิดแบบโค้ช (Think like a Coach) : โค้ชคิดอย่างไรจึงพาผู้รับการโค้ชไปสู่เป้าหมายได้  
7. การถามแบบโค้ช (Ask like a Coach) : โค้ชถามอย่างไรให้ผู้รับการโค้ชเกิดการกระตุ้นความคิด ก้าวข้ามอุปสรรค และลงมือทำ
8. หลักการตั้งเป้าหมายที่ทรงพลัง ด้วย GROW Model

ผลลัพธ์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับจากหลักสูตรนี้
 เป็นผู้นำที่แข็งแรง และนำคุณลักษณะด้านบวกของตนเองมาใช้ในการบริหาร
 ปรับมุมมองเพื่อสร้างความเชื่อในการเป็นนักพัฒนาคนที่ยอดเยี่ยม
 จุดประกายความคิดสร้างแรงจูงใจทางบวกให้ทีมงาน ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้งานเดินไปข้างหน้าได้
 ใช้ GROW Model ในการโค้ช การตั้งคำถาม และผู้รับการโค้ชมีทิศทางในการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานได้
 เรียนรู้การใช้คำถาม สร้างการตระหนักรู้  เปิดรับโอกาสใหม่ๆ เพื่อดึงศักยภาพของผู้รับการโค้ชออกมาให้มากที่สุดในระหว่างการโค้ช  
 มีแนวทางปฎิบัติที่ชัดเจนในการปรับปรุงและพัฒนาผลงานของทีมงานได้อย่างยั่งยืน
 สร้างแรงจูงใจให้แต่ละคนในทีมงานของตนได้ ผ่านความเข้าใจความต้องการของมนุษย์ 
 สร้างความผูกพันองค์กร (Engagement) ช่วยให้ทีมทำงานอย่างมีเป้าหมาย มีความสุขและเต็มใจทำ  
 นำเทคนิคในหลักสูตรนี้ไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง และสร้างการเปลี่ยนแปลงของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร 2 วัน เน้นปฎิบัติฝึการโค้ช 70% บรรยาย 30% 
เวลา 9.00 -16.30 น.  สถานที่:โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ ซ.สุขุมวิท 5 (BTS นานา )
รับไม่เกิน 12 คน เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกการโค้ช

รุ่น 16 : จันทร์ 17 - อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563
ราคา Early Bird ท่านละ 13,500 บาท (รวม VAT 7% แล้ว) เมื่อสมัครและชำระเงินไม่เกิน 7 ก.พ.63 จากราคาเต็ม ท่านละ 15,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

รุ่น 17 : อังคาร 21 - พุธ 22 เมษายน 2563
ราคา Early Bird ท่านละ 13,500 บาท (รวม VAT 7% แล้ว) เมื่อสมัครและชำระเงินไม่เกิน 10 เม.ย.63 จากราคาเต็ม ท่านละ 15,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

** ค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สอบถามเพิ่มเติม Line@ : @2pacoaching 
โทร.081-644-9508
Visitors: 33,580